WoutVisser

Gemeente Nijkerk verbetert haar GGZ-zorg, en bespaart 15% !

9 berichten in dit gesprek

Ministerie van VWS (= zorg): een ministerswisseling van VVD naar CDA
 
Het Financieele Dagblad meldt vandaag, dat zorginstellingen gemakkelijk winstuitkeringen kunnen verstrekken met het belastinggeld waarmee ze worden gefinancierd.  ?!?!?  Daar is ons belastinggeld toch niet voor bedoeld?
 
Nee, dat klopt: als VWS een vergunning (Wtzi) uitgeeft om zorg te verlenen, dan zit daar een verbod aan vast om winst uit te keren. De truuk om dit verbod te omzeilen, is gemakkelijk: de eigenaar/exploitant brengt de vergunning juridisch onder in een stichting, en zijn/haar zorgbedrijf in een BV.
 
Deze truuk wordt volgens het Financieele Dagblad bij ‘veel (kleine) zorginstellingen’ toegepast. En u begrijpt dat het op deze manier ook gemakkelijk is om het wettelijke salarisplafond voor zorgbestuurders te ontduiken. Zo noemt het Financieele Dagblad een zorgexploitant, die in zijn zorg-BV een vermogen van 6,7 miljoen euro heeft opgebouwd.
 
Nu komt het: deze manier van werken is strikt genomen geoorloofd , maar is niet ‘in de geest van de wet’. Hij is bij financiële deskundigen uit de zorgwereld allang bekend, en de wettelijke toezichthouders (die ook met belastinggeld worden betaald) staan erbij en kijken er naar (behoudens een enkele uitzondering). 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
NRC Handelsblad van 20 december, bladzijde 7:
 
De voorzitter van de ondernemingsraad van een landelijke GGZ-instelling, met 465 werknemers: ‘onder het personeel heerst totale onzekerheid. In juridische zin zijn de werknemers ontslagen: het UWV betaalt hun salaris. Het decemberloon ontvangen zijn naar verwachting pas medio januari, al dan niet met eindejaarsuitkering’.
 
In het verlengde hiervan meldt de voorzitter van de cliëntenraad: ‘sommige cliënten zijn bang om hun behandelaar te verliezen en maanden op een vervolgbehandeling te moeten wachten’.
 
U begrijpt het: deze GGZ-instelling is failliet.
 
-----
 
Niet alleen failliet door de lage vergoedingen, die gemeenten en zorgverzekeraars sinds 2015 uitbetalen. Een interim-bestuurder vertelt dat er ‘onvoldoende is gestuurd op kosten en produktiviteit’. Een betrokken FNV-bestuurder voegt eraan toe: ‘soms verleende de instelling meer zorg dan was afgesproken met zorgverzekeraars, wat dan niet werd vergoed’.
 
De curator (juridische beheerder) in het faillissement stuurt aan op een doorstart van het zorgbedrijf, want ‘de continuïteit van de zorg staat op de voorgrond’. De curator probeert de zorgpanden met hun cliënten aan een andere GGZ-instelling te slijten. Waarbij het personeel moet afwachten of zij mee mag gaan; en zo ja, tegen welke arbeidsvoorwaarden. 
 
Probleem: zo’n andere GGZ-instelling moet ook op zijn geld letten. En zal dus zeker niet ‘zomaar’ een (deel van een) failliete collega-instelling overnemen. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld de lopende contracten, die de failliete instelling in het verleden met gemeenten en zorgverzekeraars heeft afgesloten. Als deze te laag zijn getarifeerd, dan vrees ik het ergste.
 
------
 
Kortom: alweer een schandaal in de Nederlandse zorg; en (volgens NRC Handelsblad) alweer door financieel/administratief geslons van de verantwoordelijke leidinggevers. En dat vlak voor Kerstmis  --  graag breng ik onder de aandacht dat de betrokken bestuurders juridisch voor hun wanbeleid aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zodat ze met hun privé-geld de schade mogen vergoeden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
NRC Handelsblad van 23 december, bladzijden 8 en 9.
 
 
 
De Rotterdamse politiechef Pauw meldde van de week, dat zijn stad steeds meer last heeft van ‘verwarde personen’. Een woningbouwvereniging uit dezelfde stad voegt eraan toe: ‘elke week is er wel een verwarde huurder die zijn huis in brand steekt of zijn buurman bedreigt’.
 
De Gemeente Deventer benadert dit probleem actiever: bij een melding van overlast door een verwarde persoon rukt de politie uit, samen met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Deze specialist neemt het voortouw in het contact, en probeert de aard van de problematiek vast te stellen. Waarna de overlast-veroorzaker naar de juiste hulpverleners wordt doorverwezen. Dat werkt goed, aldus NRC Handelsblad, maar is niet preventief.
 
Wat dit laatste betreft: een paar jaar geleden werden met veel tam-tam ‘wijkteams’ opgezet. U weet wel, een verzameling van diverse zorgspecialisten die een wijk moeten ondersteunen. Een ex-gevangenisdirecteur, die zich met deze materie bezighoudt: ‘... dan is er de bureaucratisering. Veel hulpverleners vergaderen over ‘casussen’, maar gaan niet naar mensen toe. Gewoon naar hun huis. Een ouderwetse wijkzuster of wijkagent wist precies wie waar woonde en wie verward was of dreigde te worden. Die had een netwerk in de buurt.  ....  Een patiënt moet drie keer naar kantoor komen (doet-ie niet) voor een ‘evidence-based’ interventie, en dan is het geld op. Daar heb je dus niks aan’
 
--------------------
 
 
GGZ Nederland komt volgens NRC Handelsblad in deze problematiek niet verder dan: ‘de politie-uitspraken zijn erg stigmatiserend voor psychiatrische patiënten’. Dat mag waar zijn, maar het maakt het geschetste probleem niet minder. GGZ Nederland verzuimt om hier een praktisch werkbare oplossing aan te dragen  --  om niet te zeggen dat GGZ Nederland zich asociaal passief opstelt.
 
Om dit laatste toe te lichten: 87% van de woningcorporaties zegt ‘dat er te weinig extramurale begeleiding is van mensen met een ggz-achtergrond’. En 84% van hen zegt ‘dat de hulpverlening minder vrijblijvend moet zijn’
 
-------------------
 
 
Zeker, ook de bezuinigingen spelen sinds 1 januari 2015 een rol. Evenals het vaak voorkomende gemeentelijke gestuntel om de zorgverlening fatsoenlijk te organiseren. Maar dat mag voor de zorg geen excuus zijn om zich hierachter te verschuilen. De zorg kan duidelijk méér doen dan nu gebeurt, een gegeven dat de financiers van de zorg ongetwijfeld niet zal ontgaan. 
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Op 5 januari gehoord op RTV Utrecht:

 

Recent nieuws: de 14-jarige dader van de verkrachtingen + moord op het 14-jarige meisje Romy, in mei/juni 2017, bleek daarvoor al met Justitie in contact te zijn gekomen voor een aanranding. Voor dit laatste strafbare feit werd hij in een forensische GGZ-instelling behandeld. Romy’s ouders wisten dit niet, en zijn nu diep geschokt.

De ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’ stelt een onderzoek naar deze behandeling in. “Alleen voor deze zaak, de hele instelling wordt niet onderzocht”. De betrokken forensische GGZ-instelling beroept zich naar het Nederlandse publiek toe op zijn zwijgplicht.

 

 

Feit is, dat de forensische GGZ na de geruchtmakende moord op Anne Faber (september 2017) nu in korte tijd voor de tweede keer in opspraak komt. Wat de vraag oproept of de genoemde Inspectie toch niet beter het functioneren van deze gehele forensische GGZ-instelling zou moeten onderzoeken. De verdenking lijkt gewettigd, dat deze instelling onvoldoende aandacht schenkt aan het publieke belang van haar functioneren.

Tenslotte de opmerking, dat ik mij hierboven gematigd probeer uit te drukken; het is mijns inziens  de vraag of het Nederlandse publiek dat ook zal doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

NRC Handelsblad van 7 februari.

 

 

“Er is hier overduidelijk sprake van schending van de zorgplicht jegens een cliënt voor wie 24-uurs zorg is geïndiceerd”, aldus een Groningse advocate. Zij vertegenwoordigt de nabestaanden van een 28-jarige GGZ-cliënt, die in Friesland overleed na een epileptische aanval.

 

De betrokken GGZ-instelling erkent, dat deze cliënt vijf en twintig hulpverleners had, die ‘niet optimaal samenwerkten’. Of wat precieser: ‘te weinig regie’, ‘onvoldoende communicatie’, en zorg die ‘te versnipperd was’. De GGZ-instelling voegt eraan toe, dat het overlijden ‘geen gevolg is van een structurele misstand in de zorg  -  wat naar eigen zeggen door de Zorginspectie werd bevestigd.

 

NRC Handelsblad bevestigt, dat deze vijf en twintig hulpverleners over minstens drie zorg-organisaties waren gespreid. De Groningse advocate denkt: ‘de hulpinstanties waren verwikkeld in een competentieconflict, en schuiven hun verantwoordelijkheid af’.

 

 

Jaja. Hier is natuurlijk wèl sprake van een structurele misstand: de noodzakelijke samenwerking tussen de betrokken zorginstanties heeft kennelijk gehaperd, waardoor de geïndiceerde zorgplicht niet goed werd nageleefd.

 

En als de Zorginspectie dit laatste ontkent  - of onvoldoende onderkent -  ach ja, misschien is het tijd om de Zorginspectie meer pro-actief te laten werken. Veel zorgverleners zijn van nature solistisch ingesteld, wat hun samenwerken vaak tot een moeizaam proces maakt. Dus lijkt het geen gek idee wanneer de Zorginspectie alle GGZ-cliënten, die hun zorg van meer dan één zorginstelling krijgen, selecteert, teneinde hun zorg op deze samenwerking te controleren.

 

Een andere oplossing ligt voor het oprapen in een andere bedrijfstak: de bouw. Een aannemer is volgens de wet volledig verantwoordelijk + aansprakelijk voor zijn onder-aannemers, zoals een gasfitter, een elektricien en een CV-installateur. Dit model kan één op één op de GGZ worden toegepast: maak de zorginstelling waar cliënt woont verantwoordelijk + aansprakelijk voor het werk van de andere zorginstellingen waar cliënt gebruik van maakt.

 

Dit laatste zal binnen de GGZ waarschijnlijk een storm van protest losmaken: het trekt de GGZ’ers uit hun comfortzones. Maar het dient wèl het belang van cliënt.  

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De proef duurt inmiddels ruim een jaar. Uit een tussentijds onderzoek blijkt dat er 25% minder instroom is naar GGZ-instellingen. Het aantal kinderen dat specialistische hulp nodig heeft is met 10% gedaald. De kostenreductie op de volledige hulpverlening bedraagt 15%.

 

Dat klinkt goed, en het is nog waar ook ….. in Nijkerk.

Het geheim zit hem in de inzet van specialistische ondersteuners bij huisartsen, aldus de verantwoordelijke Nijkerkse wethouder Nadya Aboyaakoub. Het is hierbij de bedoeling, om meer grip te krijgen op het doorverwijzen van de jeugd naar de Geestelijke GezondheidsZorg. Met de nieuwe aanpak worden problemen vaak sneller gesignaleerd, zelfs al bij kinderen van 2-3 jaar. Hierdoor kan aan veel jongeren sneller en lichtere hulp worden geboden.

De tevredenheid van de ouders krijgt een negen, en dat mag bijzonder hoog worden genoemd.

Het zal u niet verbazen dat Gemeente Nijkerk deze proef voortzet.

 

Zie ook www.stadnijkerk.nl.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mooi, positief bericht @WoutVisser. Bij IZZ zijn we altijd op zoek naar voorbeelden waar we wat van kunnen leren. De problemen in kaart brengen is belangrijk en nodig, maar de focus op oplossingen is wat ons verder brengt. Bedankt voor deze bijdrage. Als je dergelijke voorbeelden hebt die gaan over zorgorganisaties, hoe zij met een specifieke aanpak de gezondheid en inzetbaarheid van hun eigen mensen bevorderen, dan houd ik me zeker aanbevolen. Wij verspreiden dat soort voorbeelden ook binnen de sector, om elkaar te stimuleren en inspireren. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank je, Isa.

Mijn hart ging ook sneller kloppen van dit nieuws uit Nijkerk, maar zulke positieve berichten kom je niet iedere dag tegen  -  was het maar zo.

Het streven naar bedrijfskundige en financiële efficiency in de zorg gaat door. Met hopelijk een gunstig effect op de hoogte van onze toekomstige zorgverzekering-premies.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Aangifte tegen een GGZ-instelling

 

Bron: NRC Handelsblad van 17 mei.

 

De familie van de 31-jarige Syrische man, die op 5 mei jl. in Den Haag drie mensen neerstak, gaat aangifte doen tegen de Haagse GGZ-instelling waar deze Syriër werd behandeld. De familie vindt, dat deze GGZ-instelling (mede) schuldig is aan het letsel dat zowel de dader als de slachtoffers op 5 mei opliepen.

De broer van de dader had vooraf voor diens gewelddadigheid gewaarschuwd: bij de GGZ-instelling, bij het wijkteam, en bij het meldpunt ‘verwarde personen’ van de gemeente Den Haag. Ook was er een anonieme melding vooraf bij de politie, over een terroristisch motief bij de dader. Burgemeester Krikke deed de steekpartij in eerste instantie af als een ‘actie van een verwarde man’.

Het woord is nu aan Justitie, aan de Haagse gemeentepolitiek, aan de Tweede Kamer, en ook aan minister Grapperhaus van Justitie.

 

 

Als Justitie deze aangifte oppakt, dan komt de GGZ-zorg mogelijk in een nieuwe dimensie. Het (vergrote) risico om als instelling voor een misdrijf of overtreding veroordeeld te worden, al dan niet met een plicht tot schadevergoeding, zal naar verwachting doorwegen in de behandeling van GGZ-cliënten.

Zodoende heb ik op site van GGZ Nederland gekeken of hier een reactie te vinden is. Onder ‘actueel’ blijkt in zijn algemeenheid, dat ‘juiste zorg voor personen met verward gedrag noodzakelijk blijft’. Het gaat hierbij om de aanpak van zulke personen door gemeenten.

Nu maar afwachten hoe de autoriteiten op dit Haagse incident zullen reageren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Log in of registreer je om mee te doen

Account aanmaken

Maak een account aan in onze community.


Registreer een nieuw account

Inloggen

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu inloggen