Matima Verbeek

Is de Community "los zand"?

39 posts in this topic

Hallo @WoutVisser, ik heb je al eerder een dergelijke conclusie zien maken. Dat was in relatie tot de afschaffing van de AWBZ.

Als het zo is dat zorgmedewerkers niet goed zijn in het beheren en verantwoord uitgeven van de beschikbaar gestelde gelden, zou dit dan een onderdeel van de opleidingen moeten worden en een verplichte bijscholing voor wie dit niet in zijn/haar opleiding heeft gehad?

Het bedrijfsleven mist weer de kennis van de zorgmedewerker waardoor je m.i. de ongewenste neveneffecten van vandaag de dag te zien krijgt, die m.i. ook niet wenselijk zijn.

Veranderingen gaan over het algemeen altijd met moeilijkheden gepaard. Maar door signaleren en analyseren zijn veel problemen op te lossen. Alles moet "meebewegen" van hoog tot laag en over de hele linie. Darwin heeft destijds vastgesteld dat de soort die mee beweegt met (klimaat gerelateerde )veranderingen, in stand blijft.....

Groet van @Matima Verbeek

Edited by Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 28 februari 2018 om 12:06 zei Matima Verbeek:

Hallo @WoutVisser, n.a.v. jouw visie op spiegeling aan het bedrijfsleven door de gezondheidszorg m.b.t. het efficiënt omgaan met de budgetten/gelden, zie ik momenteel ook een groot nadeel en dat is dat veel geld blijft hangen aan de top/ plaatsen waar het niet thuis hoort. Daarmee bedoel ik o.a. zorgverzekeraars, managers/beleidsmakers en de ondernemingen die zorg verkopen. De financiële druk op de verzekeringnemers is (daardoor) toegenomen met als gevolg dat noodzakelijke zorg niet genomen wordt. De druk op het personeel in de gezondheidszorg is toegenomen hetgeen zijn negatieve weerslag heeft op deze groep en op de cliënten. Voor de werkers in de gezondheidszorg brengt het een ongezonder werkklimaat met daaraan gerelateerde klachten mee. De oorzaak van die klachten (b.v. burn-out) worden m.i. nog te veel aan het individu toegeschreven niet alleen door de patiënt zelf, maar ook door collega's, leidinggevenden, managers, zorgverleners, omgeving en misschien meer. Daardoor wordt een belangrijke oorzaak vermeden. Wordt niet erkent en men doet er alles aan om via de patiënt het probleem te behandelen/opgelost te krijgen, terwijl het hier toch vaak om beroepsgerelateerde ziekten gaat. Maar als dat onderkent wordt, dan moet men de blik op zichzelf gaan richten en op het systeem en dat wil men kennelijk niet want dat gaat geld kosten. Waarbij men niet wil erkennen, of zich niet realiseert, dat dat op termijn naast geld zoveel meer oplevert.

Ik hoop met het inbrengen van deze topic duidelijk te krijgen en te bereiken/bewust te maken, dat er naast de individuele klachten ook het verband met de werkomstandigheden of werkgerelateerde factoren wordt gelegd om zo de oorzaak aan te kunnen pakken. Want dat komt ook het financiële plaatje ten goede. En om dat te kunnen doen, kan de Community een belangrijke rol vervullen. Zoals @Dorothe Elbersen opmerkte: "een bodem die ontgonnen moet worden".

Die ontginning begint bij onszelf. Het is wellicht een cultuuromslag in de beroepsgroep/organisatie en dat is niet ineens gerealiseerd. Het begint zoals altijd bij onszelf.

Daarom wil ik ook @anitaveerhuis, @Sylvia en andere community leden uitnodigen hierover na te denken en met elkaar onze Community te ontginnen. @WoutVisser heeft vanuit de GGZ ervaring met een community en kent mogelijk valkuilen waar we voor op moeten passen. En @Isa IZZ kent IZZ.

Groet van @Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

O zeker, een financiële scholing is altijd nuttig  --  ook al werk je niet in een financieel beroep. Ik denk dat zorgverleners veel voordeel en nut van zo'n financiële scholing kunnen hebben.

Maar het probleem ligt dieper: veel leidinggevenden in de Nederlandse Zorg zijn als jong broekie gevormd in de jaren 90. In de tijd van minister Els Borst, toen het geld voor de zorg zo ongeveer uit de lucht kwam vallen. Zodoende heeft deze generatie zorgmanagers nooit geleerd, hoe je uit een beperkte hoeveelheid geld een maximale hoeveelheid zorg kunt genereren. En dat breekt in deze tijd van bezuiniging op. 

---

En dat geld blijft hangen op plaatsen waar het niet thuis hoort .... ja, dat is van alle tijden. En komt niet alleen in de zorg voor, maar overal. Het zijn ergerlijke randverschijnselen, zeker, maar zorg ervoor dat zulke randverschijnselen je inzicht in de 'rode lijn' niet overschaduwen of verduisteren. Een goede financiële scholing & inzicht kunnen daarbij zeker helpen.

Maak ook niet de uitzondering tot regel: er zijn genoeg Nederlandse bedrijven, ook in de Zorg, waar het geld goed en oordeelkundig wordt besteed. En tenslotte: zorgfinanciën zijn complex en ingewikkeld  --  een gemiddeld ziekenhuis heeft een hoog opgeleide accountant nodig om zijn geldstromen te ordenen en te reguleren. En zo'n man verdient een aanzienlijk salaris, zeker, maar .... als het goed is verdient hij zijn salaris meerdere keren terug, tot voordeel van zijn werkgever.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @Wout Visser, de natuurwet Oorzaak&gevolg is een belangrijke leidraad voor het herleiden en oplossen van problemen. De wet zegt dat je niet iets kunt veranderen zonder dat het een verandering tot gevolg heeft. Zodra mensen verantwoordelijk zijn voor veranderingen ( bedenken, vorm geven, uitvoeren), dan zijn zij ook (mede)verantwoordelijk voor de gevolgen. En die verantwoordelijkheid wordt over het algemeen niet genomen.

Mijn ervaring is, is dat er al vanaf 1980 structureel op de (intramurale)gezondheidszorg is bezuinigd. En de beleidsmakers en het management hebben de bezuinigingen op de werkvloer doorgevoerd ten koste van de werkers op de werkvloer. En die werkers durfden vaak niet in opstand te komen omdat het management hen op subtiele wijze buitenspel zette door hen in diskrediet te brengen, over te plaatsen naar zware afdelingen of hen zelfs te ontslaan na het creëren van een z.g.n. "onwerkbare arbeidsrelatie". Dit onderdrukken en knechten door het management/systeem heeft de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden ernstig schade aangedaan  met o.a. de problematiek die wij heden ten dage kennen, tot gevolg.

Het is niet "het blind staren op het verleden", het is het constateren van een (destijds) ingang gezet bezuinigingsproces met alle gevolgen van dien. Dat is geen kwestie van je beklagen, het is een kwestie van wat gaan wij er aan doen, i.p.v. klagen. En de reacties op deze topic/Community laten m.i. het nodige zien:

 1. Daar is de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het nemen van de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de eigen gezondheid en het bewaken van de eigen grenzen (bewustwording meestal na (ernstige) gezondheidsklachten).
 2. De beroeps/bedrijfscultuur die je er toe aanzet om over je grenzen heen te gaan omdat "stoere" collega's  altijd maar doorgaan, bij voorkeur zonder klagen en daar prat op gaan.
 3. De collegialiteit m.b.t. solidariteit en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
 4. De verantwoordelijkheid die managers en beleidsmakers hebben voor de werkomstandigheden en de gezondheid van hun personeel.
 5. De besturen die elke organisaties heeft en die regelmatig die functie bekleden in het belang van hun CV en de portemonnee. Zij stellen misstanden/overtreden van regels over het algemeen zelden daadkrachtig aan de orde.
 6. De (semi)overheid en zorgverzekeraars die vaststellen waar vanaf nu niet meer in voorzien wordt, terwijl de zorgvraag/zorgbehoefte van de cliënten niet mee kan veranderen. Maatregelen worden genomen zonder afdoende voorbereiding: men moet meestal achter de nieuwe feiten aanhollen.
 7. De opleidingen zullen met de veranderingen en de gevolgen moeten meegroeien en voor de reeds afgestudeerden zal er verplicht op bijgeschoold moeten worden. De meeste werkers in de gezondheidszorg vallen immers onder de Wet B.I.G.

Het is ons gezamenlijke probleem: niemand zou hiervan weg horen te kijken of de gevolgen horen te bagatelliseren.      ......en toch gebeurd dat nog regelmatig óók door de directe collega's.

@Marina Schriek, het gaat hier niet om het zoeken naar een zondebok. Het gaat hier m.i. om het constateren van feiten en het nemen van verantwoordelijkheden. Om sommige problemen effectief aan te pakken, ontkomen wij er niet aan om het grotere geheel onder de loep te nemen. Anders komen wij niet veel verder dan de oorzaak te zoeken bij onszelf en zullen wij nooit tot probleem oplossing komen. Een beroepsziekte gaat ons allemaal aan, en is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Groet van @Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooie woorden, Matima, maar ik denk niet dat je daar in de praktijk ver mee komt.

1  als je de zorgwerkers wilt verenigen, doe dat dan via een vakbond  --  in je uppie ben je machteloos.

2  de werkomstandigheden in de zorg zijn niet alleen zwaar op de werkvloer, maar ook daarboven. Ook in de managementlaag giert het regelmatig van de stress, ook in de managementlaag worden mensen afgedankt.

3  wat ook niet helpt: in vrijwel iedere zorginstelling woedt een machtsstrijd tussen de medici en de managers. De medici willen zorg verlenen, de managers moeten met het beschikbare geld een complete zorginstelling runnen.

4  wat de medici betreft, heb je ruwweg twee soorten: zij die in loondienst van de zorginstelling werken, en zij die in een maatschap zitten en via een overeenkomst hun diensten aan de zorginstelling bieden. Met name de laatste categorie kijkt alleen naar de eigen portemonnee, en trekt zich niets aan van de overige zaken in de betreffende zorginstelling  --  met inbegrip van de salarissen van het verplegende personeel. Hun egocentrische opstelling bemoeilijkt vaak het (financiële) beleid van de zorginstelling, het synchroniseren van werkprocessen, en het maken van een goede toekomstplanning.

5  het bestuur van een zorginstelling kan goed zijn of minder goed. Het draait daarbij meestal om de vraag of het bestuur is opgewassen tegen de druk van allerlei pressiegroepen binnen en buiten de zorginstelling. Is het bestuur dat niet, dan komt er al gauw chaos (die onnodig geld kost). Is het bestuur daar wel tegen opgewassen, dan levert de complexiteit van hun werk een 24/7 baan op. Een 24/7 baan, die weinig tot geen ruimte biedt om aandacht te schenken aan de processen op de werkvloer  -  helaas. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @WoutVisser,

 1. Ik weet dat ik de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg niet alleen kan doen. Ik zou dat ook niet willen: het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. De vakbonden en beroepsbelangen organisaties houden zich m.i. stil. Zij doen weinig om deze zaken ten goede te veranderen: Wist jij dat de vakbond en NU91 vertegenwoordigd zijn in het bestuur van Stichting IZZ? Ik merk daar weinig van. Deze Community is een uniek platform, daarover heb ik mijn visie al gegeven. Iedereen die onder de betrokken CAO's valt, mag zich bij IZZ verzekeren en deelnemen aan de Community.
 2. M.b.t.punt 2 t/m 5: Dan wordt het toch hoog tijd dat er eens effectief orde op zaken gesteld wordt?

Om die reden en omdat er vanuit alle lagen van de gezondheidszorg mensen aangesloten zijn bij Stichting IZZ, zie ik dat de Community, als medium, hierin een krachtig platform kan zijn/worden om te signaleren, te inventariseren waardoor oplossingen, of suggesties tot verandering en verbetering gedaan/zichtbaar kunnen worden. Om veranderingen ten goede te krijgen, zal er gecommuniceerd moeten worden: De Community als platform is daar m.i. geknipt voor.

Ben jij het ermee eens dat er al decennia geklaagd wordt over allerlei ( vaak dezelfde terugkerende) misstanden en dat daar maar geen verandering/verbetering in komt? Dan doen wij met zijn allen iets niet goed en komen wij inderdaad niet verder dan ons te beklagen en ons geslachtofferd blijven voelen door alle (bestuurlijke)maatregelen en de gevolgen.

Groet van @Matima Verbeek

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Matima, jij zoekt het Paradijs-op-aarde.

Ga nuchter uit van de mogelijkheden & kansen die er zijn, en probeer daarmee verbeteringen aan te brengen. Op die manier is de Nederlandse zorg tot één van de beste ter wereld geworden. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @WoutVisser, gelukkig draai ik lang genoeg mee in deze wereld om te beseffen dat een Paradijs-op-Aarde niet haalbaar is, behalve een zwemparadaijs.

M.i. ben ik nuchter en realistisch in het signaleren en constateren en daarmee de link(en) te leggen naar de tot onze beschikking staande middelen en daarvan de mogelijkheden te zien/te inventariseren en hen dan te benutten/in te zetten/ bewust te maken.

Lees jij wel eens rond in de Community? En wat zie jij dan? Zie jij dat de individuele inbreng in de verschillende topics ook door anderen gelezen worden en dat men daar ook op reageert voor steun en/of feedback? Of blijven veel mensen op hun "eilandje" zitten zodat een breder gezichtsveld een mogelijke adequate/structurele probleemoplossing (hun) in de weg staat?

Of de gezondheidszorg van Nederland een van de beste in de wereld is of niet, dat doet m.i. niets ter zaken. Dat is m.i. een invalshoek die graag door onze regering en het systeem gehanteerd wordt om zodoende nog meer te kunnen bezuinigen en niet aan verbetering en aan het ongedaan maken van misstanden te hoeven werken en die vervolgens te voorkomen.

Het gaat niet om de gezondheidszorg als een abstract gegeven. Het gaat vooral om de mensen die de dupe zijn van allerlei misstanden en daar horen veel van onze collega's bij. Als jij mij ziet als een idealist met weinig realiteitszin, dan mag jij dat vinden en ben ik het niet met je eens en constateer ik dat jij mij niet goed begrijpt/hebt begrepen. Herlezen kan tot nieuwe inzichten leiden.

Wij zijn allemaal niet hetzelfde en onze ideeën en inzichten ook niet maar om dat nu als excuus te nemen om niet nader tot elkaar te komen/op een lijn te komen om zo gezamenlijk de problemen (helpen) op te lossen en vervolgens tot een minimum te beperken/te voorkomen, vind ik not done. Het past m.i. absoluut niet bij de attitude en de beroepsethiek van de gezondheidszorg.

Groet van @Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 27-2-2018 om 09:29 zei Matima Verbeek:

Hallo @DorotheElbersen, de individuele inbreng kan ook dieperliggende oorzaken aan het licht brengen, ik ben het met @WoutVisser eens. Dat brengt mij terug naar de reden/betekenis van het inbrengen van deze topic "Is de Community los zand?". Ik ben zeer benieuwd wat jij en anderen daarvan vinden want daarmee kunnen we al dan niet verder. Nodig ook collega's uit om aan deze discussie mee te doen want de Community is er voor iedereen die bij IZZ verzekerd is.

Groet van @Matima Verbeek

Hallo Dorothe, ik ben echt benieuwd naar jouw reactie. De Community gaat ons allemaal aan en daarom is m.i. een brede discussie m.i. gewenst. Ik hoop dat je inmiddels "niet afgehaakt" bent.

Groet van @Matima Verbeek

Edited by Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je overtuigt mij niet door dezelfde argumenten alsmaar te herhalen, Matima.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @WoutVisser, mijn doel is een brede discussie op gang te brengen. Het is niet mijn bedoeling om iemand te overtuigen: inzichten moeten uit onszelf komen. Ik hoop er altijd op dat een discussie ons blikveld zal verruimen en dat wij de zaken vanuit verschillende invalshoeken willen bekijken. Gewoon.....met zijn allen de problemen oplossen want ons werk blijft toch teamwerk. Zoals gezegd is het niet mijn Community: de Community is van ons allemaal en zij kan alleen door ons allemaal ontgonnen worden......tenminste als wij dat willen en de mogelijkheden die de Community in zich heeft, te gaan benutten. Jij hebt geschreven dat jij ervaring hebt met een Community voor de GGZ die om redenen is opgeheven. Misschien wil jij je ervaringen kenbaar maken en zijn zij wellicht bruikbaar voor het ontginnen van onze Community.

Groet van @Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben het er wel mee eens maar denk dat het veel tijd kost als je iets wil plaatsen om dan te kijken of het onderwerp er al bij staat

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo @Rianne van zwieten, je kunt op trefwoord zoeken heb ik gezien. Misschien kan dit ook efficiënter gemaakt worden. En tijd hebben wij over het algemeen allemaal te weinig. Toch denk ik dat de kwaliteit in ieders belang is waardoor je tijdsinvestering beloond wordt.

Fijn dat je gereageerd hebt, het doel is om gezamenlijk de Community te ontginnen en de mogelijkheden die zij te bieden heeft te benutten om zo de kwaliteit van de gezondheidszorg voor zorgvragers en haar werknemers te verbeteren. Dus elke inbreng is welkom en misschien ken je (oud)collega's die mee willen denken :)

Groet van @Matima Verbeek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

 • Blijf op de hoogte van gesprekken in de community

  Ontvang jij graag wekelijks per mail een gespreksoverzicht uit de community? 
  Meld je direct aan in jouw IZZ lidmaatschap (inloggen vereist).