Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Gisteren
 2. Afgelopen week
 3. Eerder
 4. Gelezen in het Financieele Dagblad van 13 januari, bladzijde 23. De bestuursvoorzitter van een Nederlands Universitair Medisch Centrum meldt, dat ‘ziekenhuizen worden leeggeroofd door verpleeghuizen’. De regering heeft ruim 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor 20.000 medewerkers en –sters in verpleeghuizen. Wat nu gebeurt is, dat verplegend personeel hun ziekenhuis of thuiszorg inruilt voor een verpleeghuis. Om de simpele reden dat verpleeghuizen méér dan het minimaal afgesproken landelijke CAO-loon betalen. Tsja …. de Branche-vereniging Thuiszorg Nederland voegt er aan toe, dat ‘voorkomen moet worden, dat personeel de koopkracht in de zorgsector volgt’. De opstelling van deze twee zorg-leidinggevenden valt op: 1 zij richten hun pijlen direct op het verplegende personeel. Voor die categorie zorgwerkers moet de marktwerking kennelijk worden uitgesloten door overal het minimaal afgesproken landelijke CAO-loon te betalen. Terwijl zo’n marktwerking in de zorg al jaren (meer) vanzelfsprekend is bij medisch specialisten en hoge(re) managementfuncties. 2 de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal in de eerstkomende dertig jaar fors groeien, en zodoende leiden tot een ‘voelbaar’ stijgende vraag naar zorgpersoneel. Kortom: houd er rekening mee, dat zorginstellingen binnen afzienbare tijd méér dan het minimum CAO-loon aan hun verplegend personeel moeten gaan betalen. De afwerende, en vooral inflexibele, opstelling van de twee hierboven genoemde zorgbestuurders zullen dit onvermijdelijke economische mechanisme niet tegenhouden. Bovendien spoort hun opstelling mijns inziens niet met het inzicht & anticipatievermogen, dat je van mensen in zulke belangrijke zorgfuncties mag verwachten.
 5. In de community gaat het m.n. over de werkende leden en de problemen die zij ondervinden en de zorg waar zij het meeste behoefte aan hebben. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen met VGZ Zorg voor de Zorg en de onderwerpen in de Community. Niet ieder lid van IZZ neemt deel aan het arbeidsproces. Dat kan door pensioen of uitkering zoals arbeidsongeschiktheid. Deze groep kent ook specifieke problemen met daaruit voortvloeiende zorgbehoeften. Omdat zij geen werkgever meer hebben die onder de betrokken CAO's vallen, missen zij financiële tegemoetkoming bij sommige zorgkosten of komen zij voor sommige zaken niet in aanmerking omdat zij geen deel meer uitmaken van het arbeidsproces. Ouderen en arbeidsongeschikten kennen andere behoeften als het om zorg gaat. En de zorgbehoefte van ouderen worden m.i. toch aan de werkende leden ondergeschikt gemaakt. Ik roep alle leden van IZZ, die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, op om te reageren en te omschrijven wat zij missen bij Stichting IZZ en wat zij graag anders willen zien. Te denken valt o.a. aan (tegemoetkoming in) vergoedingen en voorzieningen. Ik heb de realisatie niet in de hand maar meestal begint het bij een behoeftepeiling. Mijn uitgangspunt is dat het ledenbestand van Stichting IZZ niet alleen bestaat uit werkenden. En dat deze groep ook een plek verdient m.b.t. #solidariteit in het faciliteren van (aan)gepaste zorg. Met vriendelijke groet, @Matima Verbeek.
 6. Op 5 januari gehoord op RTV Utrecht: Recent nieuws: de 14-jarige dader van de verkrachtingen + moord op het 14-jarige meisje Romy, in mei/juni 2017, bleek daarvoor al met Justitie in contact te zijn gekomen voor een aanranding. Voor dit laatste strafbare feit werd hij in een forensische GGZ-instelling behandeld. Romy’s ouders wisten dit niet, en zijn nu diep geschokt. De ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’ stelt een onderzoek naar deze behandeling in. “Alleen voor deze zaak, de hele instelling wordt niet onderzocht”. De betrokken forensische GGZ-instelling beroept zich naar het Nederlandse publiek toe op zijn zwijgplicht. Feit is, dat de forensische GGZ na de geruchtmakende moord op Anne Faber (september 2017) nu in korte tijd voor de tweede keer in opspraak komt. Wat de vraag oproept of de genoemde Inspectie toch niet beter het functioneren van deze gehele forensische GGZ-instelling zou moeten onderzoeken. De verdenking lijkt gewettigd, dat deze instelling onvoldoende aandacht schenkt aan het publieke belang van haar functioneren. Tenslotte de opmerking, dat ik mij hierboven gematigd probeer uit te drukken; het is mijns inziens de vraag of het Nederlandse publiek dat ook zal doen.
 7. Op 30 december gelezen op NOS-teletekst: De medewerkers en -sters van een Zeeuwse GGZ-instelling maken bij hun directie bezwaar tegen de terugkeer van een cliënte. Deze dame was negen maanden eerder vanwege ‘extreme geweldsincidenten met blijvend letsel voor het personeel’ naar een instelling in Eindhoven overgeplaatst. De directie meldt, dat zij verplicht is om de cliënte terug te nemen, ‘omdat ze anders op straat komt te staan’. Het personeel stelt hier tegenover, dat het niet de vraag is of cliënte tot nieuwe geweldsincidenten overgaat, maar alleen wanneer dit gebeurt. Weer een schandaal in de Nederlandse GGZ, dat de publiciteit haalt. Het gaat dit keer niet over geld, maar over nota bene haar ‘core-business’: het verlenen van zorg. Waar Justitie speciale gevangenissen heeft voor gevaarlijke veroordeelden, zo zou de GGZ natuurlijk speciale inrichtingen voor gevaarlijke cliënten moeten hebben. Die zijn er kennelijk niet; of de samenwerking binnen de Nederlandse GGZ is zo abominabel, dat ze niet worden benut. Dus wordt deze hete aardappel kennelijk naar het personeel doorgeschoven. Een werkgever dient zich ten opzichte van zijn personeel fatsoenlijk te gedragen -- het niet naleven van deze wettelijke bepaling kan flink geld kosten. Het voorgaande natuurlijk nog los van de menselijke kant voor alle betrokkenen. NOS-Teletekst vermeldt niets over een reactie van koepelorganisatie GGZ Nederland. Die er natuurlijk wel had moeten zijn, omdat deze affaire de reputatie van de hele Nederlandse GGZ raakt.
 8. Gisteren waren we volop in het nieuws: van de voorpagina van Trouw tot een verslag in EenVandaag en het NOS journaal. Met de uitkomsten van een belangrijk onderzoek naar de psycho-sociale arbeidsbelasting van artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Heb je de berichtgeving gemist? Hieronder vind je een aantal links zodat je het nog kan lezen of terugkijken. Werk je zelf op een SEH? Of wil je reageren op het onderzoek? Dat kan hier! Artikel Trouw: https://www.trouw.nl/home/artsen-en-verpleegkundigen-op-spoedafdelingen-voelen-zich-emotioneel-uitgeput-~a0dc68f9/ Verslag EenVandaag: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/uitputting-en-slaapproblemen-en-dichtbij-burn-out-spoedartsen-hebben-het-zwaar/ Verslag NOS journaal: https://nos.nl/artikel/2209422-veel-medewerkers-spoedeisende-hulp-emotioneel-uitgeput.html Meer informatie over het onderzoek op onze website: https://www.izz.nl/zorgorganisaties/thema/gezond-werken/psychische-arbeidsbelasting/artikelen/hoe-verlaag-je-de-werkdruk-op-de-seh
 9. NRC Handelsblad van 23 december, bladzijden 8 en 9. De Rotterdamse politiechef Pauw meldde van de week, dat zijn stad steeds meer last heeft van ‘verwarde personen’. Een woningbouwvereniging uit dezelfde stad voegt eraan toe: ‘elke week is er wel een verwarde huurder die zijn huis in brand steekt of zijn buurman bedreigt’. De Gemeente Deventer benadert dit probleem actiever: bij een melding van overlast door een verwarde persoon rukt de politie uit, samen met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Deze specialist neemt het voortouw in het contact, en probeert de aard van de problematiek vast te stellen. Waarna de overlast-veroorzaker naar de juiste hulpverleners wordt doorverwezen. Dat werkt goed, aldus NRC Handelsblad, maar is niet preventief. Wat dit laatste betreft: een paar jaar geleden werden met veel tam-tam ‘wijkteams’ opgezet. U weet wel, een verzameling van diverse zorgspecialisten die een wijk moeten ondersteunen. Een ex-gevangenisdirecteur, die zich met deze materie bezighoudt: ‘... dan is er de bureaucratisering. Veel hulpverleners vergaderen over ‘casussen’, maar gaan niet naar mensen toe. Gewoon naar hun huis. Een ouderwetse wijkzuster of wijkagent wist precies wie waar woonde en wie verward was of dreigde te worden. Die had een netwerk in de buurt. .... Een patiënt moet drie keer naar kantoor komen (doet-ie niet) voor een ‘evidence-based’ interventie, en dan is het geld op. Daar heb je dus niks aan’. -------------------- GGZ Nederland komt volgens NRC Handelsblad in deze problematiek niet verder dan: ‘de politie-uitspraken zijn erg stigmatiserend voor psychiatrische patiënten’. Dat mag waar zijn, maar het maakt het geschetste probleem niet minder. GGZ Nederland verzuimt om hier een praktisch werkbare oplossing aan te dragen -- om niet te zeggen dat GGZ Nederland zich asociaal passief opstelt. Om dit laatste toe te lichten: 87% van de woningcorporaties zegt ‘dat er te weinig extramurale begeleiding is van mensen met een ggz-achtergrond’. En 84% van hen zegt ‘dat de hulpverlening minder vrijblijvend moet zijn’. ------------------- Zeker, ook de bezuinigingen spelen sinds 1 januari 2015 een rol. Evenals het vaak voorkomende gemeentelijke gestuntel om de zorgverlening fatsoenlijk te organiseren. Maar dat mag voor de zorg geen excuus zijn om zich hierachter te verschuilen. De zorg kan duidelijk méér doen dan nu gebeurt, een gegeven dat de financiers van de zorg ongetwijfeld niet zal ontgaan.
 10. NRC Handelsblad van 20 december, bladzijde 7: De voorzitter van de ondernemingsraad van een landelijke GGZ-instelling, met 465 werknemers: ‘onder het personeel heerst totale onzekerheid. In juridische zin zijn de werknemers ontslagen: het UWV betaalt hun salaris. Het decemberloon ontvangen zijn naar verwachting pas medio januari, al dan niet met eindejaarsuitkering’. In het verlengde hiervan meldt de voorzitter van de cliëntenraad: ‘sommige cliënten zijn bang om hun behandelaar te verliezen en maanden op een vervolgbehandeling te moeten wachten’. U begrijpt het: deze GGZ-instelling is failliet. ----- Niet alleen failliet door de lage vergoedingen, die gemeenten en zorgverzekeraars sinds 2015 uitbetalen. Een interim-bestuurder vertelt dat er ‘onvoldoende is gestuurd op kosten en produktiviteit’. Een betrokken FNV-bestuurder voegt eraan toe: ‘soms verleende de instelling meer zorg dan was afgesproken met zorgverzekeraars, wat dan niet werd vergoed’. De curator (juridische beheerder) in het faillissement stuurt aan op een doorstart van het zorgbedrijf, want ‘de continuïteit van de zorg staat op de voorgrond’. De curator probeert de zorgpanden met hun cliënten aan een andere GGZ-instelling te slijten. Waarbij het personeel moet afwachten of zij mee mag gaan; en zo ja, tegen welke arbeidsvoorwaarden. Probleem: zo’n andere GGZ-instelling moet ook op zijn geld letten. En zal dus zeker niet ‘zomaar’ een (deel van een) failliete collega-instelling overnemen. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld de lopende contracten, die de failliete instelling in het verleden met gemeenten en zorgverzekeraars heeft afgesloten. Als deze te laag zijn getarifeerd, dan vrees ik het ergste. ------ Kortom: alweer een schandaal in de Nederlandse zorg; en (volgens NRC Handelsblad) alweer door financieel/administratief geslons van de verantwoordelijke leidinggevers. En dat vlak voor Kerstmis -- graag breng ik onder de aandacht dat de betrokken bestuurders juridisch voor hun wanbeleid aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zodat ze met hun privé-geld de schade mogen vergoeden.
 11. Sportschool vs de gezondheid van de zorgmedewerker

  Toch fijn zo'n vangnet @Isa IZZ, jullie nut is is weer eens bewezen! Groet, @Matima Verbeek ( Toch geeft het te denken: Zoveel inbreng over allerlei klachten/gevolgen en wanneer er een mogelijke gezonde oplossing wordt aangedragen, reageert niemand. Nu het ledenvoordeel concreet is geworden verandert dat mogelijk de zaak: misschien is hier wel animo voor ;))))) ).
 12. Sportschool vs de gezondheid van de zorgmedewerker

  Hij was wel 130 keer bekeken, maar inderdaad geen reacties. Wij hebben 'm achter de schermen wel opgepakt. Nu hopen dat veel mensen er gebruik van maken inderdaad.
 13. Sportschool vs de gezondheid van de zorgmedewerker

  Hallo @Isa IZZ, geweldig nieuws! Altijd leuk als een initiatief tot iets goeds leidt. Ik hoop dat er (veel) gebruik van gemaakt wordt. Op mijn bericht van 11 augustus heeft niemand gereageerd, ik had daardoor de moed al opgegeven. Groet, @Matima Verbeek
 14. Sportschool vs de gezondheid van de zorgmedewerker

  Hallo @Matima Verbeek, had jij dit ledenvoordeel al gezien? Mede dankzij jouw bericht hier tot stand gekomen. Bedankt! Goede voornemens om meer te bewegen? Maak ze waar met het Starterspakket van Basic-Fit en IZZ. Dit pakket bestaat uit een flexibel proefabonnement voor 1 maand. Daarnaast bevat het ook alles wat je nodig hebt voor je eerste sportschoolbezoek: een sporthanddoek, bidon, oordopjes en een slot om je kluisje te kunnen afsluiten. https://www.izz.nl/ledenvoordeel/basic-fit-starterspakket
 15. Burn-out overkomt juist vaak sterke mensen

  Herkenbaar wat je zegt over taboe op het onderwerp burn-out. Ik heb me erover verbaasd dat zelfs in de GGZ het makkelijker is om te zeggen dat je iets aan je lijf te hebt dan om te zeggen dat het je allemaal even te veel wordt. Ik ben dan ook blij dat je zo dapper bent om dit bespreekbaar te maken.
 16. Fijn voor Hans, maar ...........

  Hallo @hendriek, bedankt voor je bijdrage. Ik heb het aan de redactie doorgegeven. Het verhaal van Hans is een van velen, en daarmee sluiten we zeker geen andere beleving of aanpak uit. We zijn juist in onze Gezond werken in de zorg-activiteiten helemaal vóór 'het bespreekbaar maken'. Deze community is daar onder meer een voortvloeisel van. Hans' verhaal roept iets op, en ik ben blij dat je dat dat hier gedeeld hebt. We hebben voor de overgang & hormonen ook een besloten Facebook groep, waar medewerkers in de zorg elkaar op dit onderwerp vinden. Juist om het bespreekbaar te maken. Mocht je daar interesse in hebben, je vindt die groep via deze link. Ik zal Hans vragen of zij hier in de community wil reageren op jouw bericht. Mogelijk kunnen jullie een mooie dialoog op gang brengen? Even onder voorbehoud dat ze daarmee instemt hoor, ik weet niet of ze in een forum wil. Vriendelijke groet, @Isa IZZ
 17. De Nu zeg ik nee! Vijfdaagse; je kunt nog meedoen!

  Dank je wel @a.lester! Ben jij een van de 1.800 mensen die heeft meegedaan met de vijfdaagse?
 18. De Nu zeg ik nee! Vijfdaagse; je kunt nog meedoen!

  Goed filmpje en goede actie.
 19. De titel op de voorpagina en de inhoud van het artikel geven me een erg ongemakkelijk gevoel: Het lijkt alsof de omgang met het probleem van de overgang een-dimensioneel kan worden opgelost met hard werken. De oppervlakkige lezer (en dat zijn we allemaal wel eens) kan eenvoudig het gevoel krijgen weggezet te worden als zeurpiet; ''waar heb je het over''. Met de opstelling van Hans lijkt het me lastig voor haar collega's , die ook met dit probleem zitten, het aan te kaarten op het werk. Naar mijn mening zijn er meer manieren zijn om met het ongemak van de overgang te dealen.Het verhaal mag best wel wat genuanceerder. Bijvoorbeeld overleg met leidinggevende en collega's over je belastbaarheid op dit moment kan ruimte geven. Het bijzondere van het verhaal van Hans is dat ze wel voor rugpijn uit de wind wordt gehouden en dat daar dus overleg met collega's en leidinggevende oplossingen lijkt te geven. Dat kan dus ook voor de ''overgang''. Mijn oproep aan de redactie is om dit soort verhalen met meer nuance neer te zetten. Van de titel op de cover en van het verhaal; daar heb ik nu wakker van gelegen! Groet, Hendriek
 20. Hallo allemaal. Wanneer jullie het nieuwe magazine 'de zorg'hebben gelezen dan hebben jullie al kort met me kunnen kennismaken. https://www.izz.nl/thema/gezond-werken/psychische-belasting/artikelen/mijn-werk-hielp-me-uit-mijn-burn-out Ik ben sinds kort lid van de redactieraad voor dit magazine en op de eerste bijeenkomst flapte ik er spontaan wat uit over mijn burn-out enkele jaren geleden. Toen ik na deze vergadering werd gebeld met de vraag om hierover geïnterviewd te worden heb ik eerst een paar dagen gewacht voor ik hier in toestemde. Dit komt namelijk erg dichtbij en ondanks dat ik er goed uit ben gekomen, waar ik best wel trots op ben, brengt het weer emoties boven. Ook ben ik er (ten tijde en na de burn-out) achtergekomen dat er nog steeds een taboe op het onderwerp ligt. En misschien had ik voor die tijd ook wel mijn vooroordelen. Ook ik had van burn-out gehoord, maar dacht ook 'dat overkomt alleen een ander en niet mij'. En dat is dus niet waar. Om te spreken over je bun-out is vaak 'not-done' en dat merk ik nog steeds. Ik merk dat ik het ook heel spannend vind hoe er (vooral in mijn werk-omgeving) op dit artikel gereageerd wordt. Sommige collega's van destijds willen het woord 'bun-out' nu nog steeds niet horen. Ik mag daar in hun bijzijn geen woord over zeggen. Jammer, het zou zo veel ophelderen. Wellicht omdat het vaak geassocieerd wordt met zwakte. Maar niets is minder waar: burn-out overkomt juist vaak sterke mensen, mensen met veel plichtsbesef en veel verantwoordelijkheidsgevoel. In één ding hebben een aantal mensen in mijn omgeving wel gelijk: het heeft veel te lang geduurd voor ik door had dat zelfs de sterkste schouders niet alles kunnen dragen. Dat zelfs sterke vrouwen (en mannen) af en toe hulp nodig hebben en dat het geen schande is om die hulp te vragen. Ik heb vaak hulp afgewezen terwijl ik die eigenlijk had moeten accepteren. Ik ben er sterker uit gekomen zeggen velen dan. Ik ben van mening dat ik er ook al sterk 'in ging'. Maak ik heb in die periode dingen geleerd die me helpen mijn energie weer in balans te krijgen. Om dingen die energie kosten (en blijven kosten, want het is niet zo dat mijn zoons en man nu als bij toverslag genezen zijn), maar ik heb ook geleerd welke dingen mij energie geven. En ik wordt blij van dingen doen, ondernemen, nieuwe dingen ontdekken. Ik hoop dat mijn verhaal anderen inspireert om ook de zoektocht met zichzelf aan te gaan, maar ook om het onderwerp burn-out bespreekbaar te maken. En ik wil graag in dit forum anderen die hetzelfde moeten doormaken helpen door in dit forum mee te praten over dit onderwerp.
 21. NRC Handelsblad van 6 december: zorg-geslons met een criminele verpleger NRC Handelsblad vertelt over een verpleger uit de regio Rotterdam, die vorig jaar 5.000 euro stal van een verpleeghuis-cliënte, en daarvoor door Justitie werd veroordeeld. Waarna hij weer in verpleeghuizen ging werken, en opnieuw werd gearresteerd. Nu op verdenking van drie moorden op ouderen, en twee pogingen daartoe. De directeur van het betrokken huis: ‘maar het is de vraag of er iets te bedenken is tegen iemand die echt kwaad wil’. NRC Handelsblad voegt eraan toe, dat de directeur niet precies wist wat er fout was gegaan .... ------- Het voorgaande is het zoveelste voorbeeld van het administratieve geslons in zorginstellingen: Ten eerste zoekt een fatsoenlijke directeur direct uit wat er fout is gegaan, en al helemaal bij een verdenking van drie moorden en twee pogingen daartoe. Ten tweede werkte zijn personeelsafdeling waarschijnlijk met een verouderde ‘verklaring omtrent het gedrag’: een justitie-document dat informatie geeft over eventuele strafrechtelijke veroordelingen uit het verleden. Iedere verpleger of verpleegster moet zo’n VOG overleggen. Als de VOG van de verdachte verpleger verouderd was, dan zou dat in veel Nederlandse bedrijven een zware reden zijn om de betrokken personeelsfunctionaris ter verantwoording te roepen. Ten derde is het in andere bedrijfstakken normaal, om een ‘zwarte lijst’ aan te leggen van personen die zich misdragen. De gezamenlijke Nederlandse verzekeraars hebben bijvoorbeeld zo’n lijst van mensen die frauduleus een claim indienen; u begrijpt dat zij dit doen om dergelijke onheilen voor hun bedrijfstak zoveel mogelijk te beperken. Aangezien diefstallen door personeel in zorginstellingen regelmatig voorkomen, had zo’n lijst er voor de Zorg natuurlijk allang moeten zijn. Opgezet door de gezamenlijke Nederlandse zorgkoepels, maar die maken zich liever druk over de ‘administratieve werkdruk’ voor hun zorgverleners. ------ O zeker: zorgbestuurders zijn grootmeesters in het bedenken waarom iets niet kan. En vinden altijd wel een wettelijke bepaling, die zij kunnen ombuigen om hun administratieve geslons toe te dekken. Ondertussen krijgt het imago van de Nederlandse Zorg voor de zoveelste keer een forse negatieve & landelijke publiciteit. Om nog maar te zwijgen over de kosten, die de zorginstelling en justitie voor hun geslons moeten maken -- en die betaald worden met ons gezamenlijke belastinggeld.
 22. Resultaat ledenpanelonderzoek Mondzorg

  Wat vind jij van de kwaliteit en kosten van mondzorg? We vroegen het aan het IZZ ledenpanel. De uitkomsten gebruiken we om de verzekering aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Lees de resultaten van het onderzoek in dit artikel. Wil je in contact komen met (andere leden in) het ledenpanel? Als je lid bent, heb je toegang tot de ledenpanel groep hier in de community. Wil je ook lid worden van het ledenpanel, kijk dan hier.
 23. Wat denk je? Houd jij je huidige baan vol tot aan je pensioen? Vind jij je werk daarvoor leuk genoeg? En kun je het fysiek aan? Wat doe jij om je hele loopbaan vitaal te blijven? Misschien kom je pas net van de opleiding en ben je daar nog niet mee bezig. Of ben je al boven de zestig en doe je je werk nog steeds met veel plezier, blakend van gezondheid. Net begonnen of bijna met pensioen: deel hier je tips, ideeën of ervaringen.
 24. Onderhandelingsresultaat 2018: wat vind jij ervan?

  Hallo @Matima Verbeek, het gaat dus vooral over hoe de grote reserves zijn ontstaan bij de zorgverzekeraars? Als je wilt weten hoe de zorgverzekeraars hun reserves hebben opgebouwd, dan kun je dat navragen bij de zorgverzekeraars zelf. Dan zit je bij de bron, die daarin voor zichzelf kan spreken. Als je meer wilt weten over de huidige stand van zaken, kun je bijvoorbeeld dit artikel op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit lezen: https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/zorgverzekering/nieuws/feiten-en-cijfers-over-de-basisverzekering/ Ons standpunt is dat we het geheel wenselijk en terecht vinden dat de reserves worden afgebouwd en dat het geld wordt ingezet om de premiestijging te verminderen. Dat nemen we dus ook mee in onze onderhandelingen over de premie. Onze verklaring voor de hoge reserves is dat er in het verleden premies zijn berekend die hoger waren dan de daadwerkelijke kosten destijds. Dat is een heel technisch verhaal, van rekenmodellen, financiële risico's, wet- en regelgeving, etc. Daarvoor verwijs ik je echt door naar de zorgverzekeraars, dat is niet onze expertise. Maar daardoor zijn er wel buffers ontstaan. Dat geld is apart gezet en wordt nu ingezet c.q. teruggegeven. Omdat het een gesloten systeem is, blijft het geld binnen het systeem. Het is niet weg. En omdat het geld wel op kan, vinden we het verstandig om de huidige reserves met beleid terug te geven. Zodat de premie zo lang mogelijk laag gehouden kan worden met dit geld.
 25. Reactie op artikel 'Werkplezier, waar zit 'm dat in?'

  Hallo @Isa IZZ, het is niet dat ik de pretentie heb om in mijn eentje het systeem te veranderen. Ik draai lang genoeg mee om te weten dat dat niet kan. Ik weet ook dat "Het Systeem" een abstract orgaan is dat niet één deur heeft, maar vele. Dat is precies de reden dat ik gesproken heb over een strategie en een sterke lobby. Want wanneer wij niet bereid zijn om op micro, macro èn meso niveau te denken en te gaan handelen, dan zullen wij nooit die veranderingen bereiken die nodig zijn om de gezondheidszorg in zijn geheel weer gezond te maken. Ik ben jaren lid geweest van een vakbond en het heeft niets/weinig opgeleverd. V&VN zal ons niet verder helpen omdat het een onderdeel betreft. Het gaat om ons (Zorg)systeem en daar biedt Stichting IZZ door haar samenstelling en haar doelstelling ( mits die nog aan deze tijd voldoet) een uniek platform voor. Tenzij de Community bedoeld is voor oppervlakkigheden en diepgang liever uit de weg gaat. Groet, @Matima Verbeek
 26. Onderhandelingsresultaat 2018: wat vind jij ervan?

  Hallo @Isa IZZ, zoals je inmiddels van mij weet is het mijn doel om zaken opgelost te krijgen en een kritisch geluid te laten horen wanneer ik de indruk krijg wanneer de waarheid onder tafel blijft. Waarmee ik hiermee niet wil beweren dat Stichting IZZ bij monde van jullie niet eerlijk zouden zijn. @Hermina Vosheeft m.i. een punt. Ik heb in het verleden ook al eens iets geschreven over extra kosten ondanks de hoge premie die betaald wordt. Dan is het toch niet zo vreemd wanneer mensen zich (gaan) afvragen waar die scheefgroei toch vandaan komt? En wanneer jij dan uit de doeken doet dat Stichting IZZ scherp heeft onderhandeld bij VGZ zorg voor de zorg, dan roepen de tegen strijdige berichten in de media de nodige vragen op. Dan is het toch niet zo gek dat daar vragen/opmerkingen over komen? Want ondanks jouw verklaringen blijft het een vreemd verhaal dat ook door jou bevestigd is geworden: De Zorgverzekeraars hebben grote reserves op de plank liggen die te groot zijn om een noodzakelijke buffer te hebben. Want dit ledencollectief is toch niet bedoeld als een "gezellig theekransje"? Het heeft toch ook het doel om misstanden boven tafel en opgelost te krijgen? Dan kun je terechte kritische reacties toch niet uitsluiten of afdoen met dat Stichting IZZ hier niet verder op in wil gaan, terwijl zij er wel degelijk een onderdeel van is en er dus een stem in heeft? Groet, @Matima Verbeek
 27. En wie ben jij?

  Hallo, welkom in Team Burn-out. Wil jij je aanmelden voor de inspiratiebijeenkomst begin 2018? Kijk dan even op deze pagina. Heb je dat al gedaan (of besloten niet te doen, maar wel online deel te nemen)? Dan vinden we het leuk als je je hier even voorstelt. Wie ben je? Waarom sluit jij je aan bij Team Burn-out? Wat verwacht je? Dat soort dingen. Tot ziens hier in het forum of op de bijeenkomst!
 28. Onderhandelingsresultaat 2018: wat vind jij ervan?

  Hoi @Matima Verbeek, ik denk dat jouw wantrouwen, jouw gevoel misleid te worden en jouw idee dat de waarheid niet op tafel ligt, een grote drijfveer zijn voor jou om naar verandering / verbetering te zoeken. Wij als ledencollectief delen dat gevoel niet, waardoor ik nu in herhaling zou vallen met uitleggen hoe het volgens ons is. Daarom wil ik voorstellen om ons gesprek over dit onderwerp af te ronden. Of wil jij hierover met ons in gesprek blijven, ondanks dat je van ons voornamelijk 'uitleg' terug krijgt?
 1. Meer activiteit laden